سنگ های دگرگونی
سنگ های دگرگونی: عکس شماره 1 / 5
بودین شدگی در آمفیبولیت اپیدوتی شده(تکاب)
سنگ های دگرگونی
سنگ های دگرگونی: عکس شماره 2 / 5
چین خوردگی بخش‌های فلسیک در آمفیبولیت( تکاب)
سنگ های دگرگونی
سنگ های دگرگونی: عکس شماره 3 / 5
دو مرحله چین خوردگی در متاپلیت(‌تکاب)
سنگ های دگرگونی
سنگ های دگرگونی: عکس شماره 4 / 5
روبان‌های کوارتزی و ساختار سیگما در فلدسپات (‌تکاب)
سنگ های دگرگونی
سنگ های دگرگونی: عکس شماره 5 / 5
ساختارهای دگرشکلی برشی در آمفیبولیت( تکاب)
1