سوال مطرح شده :
موضوع :  زمين شناسى
توضیحات :  ويژگيهاى توناليت ۱- شکل و نحوه استقرار ۲- ترکيب کانى شناسى ۳- بافت ۴- منشأ
۵- کانسارهاى مهم
نام کاربر :  سلوا
پست الکترونیکی :  asal_tabriz2006@yahoo.com
تاریخ درج :  یکشنبه 28 آبان 1385  4:43
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  سنگ شناسى
توضیحات :      تمامى اطلاعات سنگ شناسى و کانى شناسى سيليس را ميخوام ممنون
نام کاربر :  على سلطان
پست الکترونیکی :  oromie1363
تاریخ درج :  دوشنبه 2 بهمن 1385  1:18
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image