سوال مطرح شده :
موضوع :  آندزيت
توضیحات :  در مورد آندزيت توضيحات کامل نياز دارم متشکرم
نام کاربر :  عباس
پست الکترونیکی :  abbas_moazami@yahoo.com
تاریخ درج :  چهارشنبه 7 تیر 1385  0:10
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  آندزيت.
توضیحات : 
آندريت ANDESYTE/ANDESITE

سنگ آذرين درونى به رنگ خاکسترى که ترکيبى از فلدسپارهاى پلاژيوکلاز ومقدار زيادى از کانى هاى تيره رنگ بوده واغلب کانى ها با چشم غير مسلح ديده مى شوند.آندزيت ها عبارت است از سنگهائى هستند که به صورت گدازه هاى آتشفشانى وهم به صورت سنگ هاى نفوذى کم عمق ماننددايک وسيل ديده مى شوند واز نظر ترکيب شيميائى شبيه ديوريت ها مى باشد.

بعضى از کانى هاى آن بايد با چشم مسلح مورد آزمايش قرار گيرند(بافت ميکروليتيکى)کانى هاى درونى سنگ اغلب تجزيه ومتلاشى مى شوند(اما اين واکنش هميشگى نيست) گاهى به صورت پولک و گاهى بصورت بلورهاى جدا از هم ديده مى شوند.

بسيارى از سنگ هاى آندزيتى کمپاکت وفشرده برخى به صورت حبابى ديده مى شوند که شباهت زيادى به سنگ هاى تراکيتى دارند.

- ترکيب شيميايى آندزيت بطور متوسط بقرار زير است:
Mg O

Fe o

Cao

K2o

Na2o

Al2o3

Sio2

4%

Fe2o37 %

5 %

2 %

3 %

14 %

60 %

 

- در نتيجه تخريب ودگرسانى آندزيت ها خاکهاى رسى وحاصلخير توليد مى گردد. وبافت ميکروليتى آن دير تجزيه وتخريب مى شود.

- ريشه واژه : مربوط به قرن 14 ميلادى وتوسط شخصى بنام Leopold ,Von buch  براى گدازه هايى که از آتشفشان هاى زنجيرى کوه هاى آند در آمريکاى جنوبى به بيرون پرتاب مى شده است نامگذارى شده است.
پست الکترونیکی :  info@gsi.ir
تاریخ درج :  چهارشنبه 7 تیر 1385  0:54
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image