سوال مطرح شده :
موضوع :  دگرگونى
توضیحات :  درمورد چگونگى دگرگونى اهک به مرمريت وزمين شناسى نواحى حاوى مرمريت مطالبى ميخواستم؟
نام کاربر :  الف-د
تاریخ درج :  سه شنبه 6 تیر 1385  2:2
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  دگرگونى آهک
توضیحات :  مرمر، سنگ آهک دگرگون شده اى است که از تبلور مجدد سنگ آهک اوليه حاصل شده است. مرمرها ممکن است داراى رنگهاى متنوع و يا به صورت لايه اى باشند که اين امر بستگى به ترکيب کانى شناسى و سنگ شناسى آنها دارد.
   بنابراين مى توان در مورد زمين شناسى نواحى حاوى مرمريت چنين اذعان نمود که اين سنگها در نواحى ديده مى شوند که در ابتدا داراى سنگهاى کربناته بوده و سپس تحت تاثير عوامل دگرگونى، سنگ اوليه به مرمر تبديل شده است
تاریخ درج :  سه شنبه 6 تیر 1385  2:11
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image