محیط و دیرینه مغناطیس

 

مغناطیس سنجی دیرینه،مطالعه خصوصیات مغناطیسی سنگ هاست.از قرن گذشته مطالعات مغناطیس دیرینه بر 4 شاخه اصلی متمرکز شده است:

- توسعه ی ابزارهای بنیادی

- کاربردهای مغناطیس زمین

- کاربردهای زمین شناسی

- کاربردهای محیطی                                                                                                                                                            

باز ماند مغناطیسی که تحت تاثیر عوامل مختلف در سنگهای آذرین و رسوبات ثبت میگردد، از نظر شدت مغناطیسی با یکدیگر متفاوت بوده، بطوریکه بازالتها تقریبا" دارای شدت مغناطیسی بیشتری (0.5 – 5 A/m) نسبت به رسوبات مرسوم رسی (0.01 – 0.5 A/m) بوده و این شدت مغناطیسی در سنگهای کربناته حتی کمتر از رسها نیز می باشد، اما شدت مغناطیسی ماده ای از جنس فلز آهن، ممکن است 1000 A/m نیز باشد. بنابراین دستگاههای بسیار حساسی مورد نیاز میباشد تا این شدت مغناطیسی ثبت شده در سنگها و رسوبات را اندازه گیری نمایید. با توجه به موارد ذکر شده در بالا، آزمایشگاه محیط و دیرینه مغناطیسی چنان طراحی شده که با استفاده از دستگاههای مدرن و  به روز دنیا، می تواند کوچکترین باز ماند شدت مغناطیسی ثبت شده از حوزه مغناطیسی گذشته کره زمین و دیگر خواص مغناطیسی سنگها و رسوبات را با دقت بسیار بالا که لازمه تحقیقات محیط و دیرینه مغناطیسی می باشد را اندازه گیری نماید. 

هدف اصلی آزمایشگاه مغناطیس سنجی دیرینه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تجزیه و تحلیل خصوصیات مغناطیسی سنگ هاست. این هدف با اکتشاف در زمینه ی میدان مغناطیس گذشته و تحقیقات زمین شناسی تکمیلی به انجام می رسد.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به کتاب دیرین مغناطیس کاربردی و مقالات پالئومغناطیس که توسط سرویس آنلاین Lisa Tauxa ارائه می شود، مراجعه کنید:


 http://earthref.org/MAGIC/books/Tauxe/2005/

 

تجهیزات لازم برای نمونه برداری

انواع نمونه ها 

لینک های مرتبط با این بخش
 تجهیزات آزمایشگاه مغناطیس سنجی دیرینه