• نمایش صفحه شماره 3
 • سفارش تهيه مقاطع نازک و مطالعه آن ها

  شرکت هاى خصوصى، دانشجويان و ساير متقاضيان مى توانند طبق روند زير اقدام به سفارش نمونه جهت تهيه مقاطع نازک، مطالعه مقاطع نازک و عکسبردارى نمايند:

  هزينه سفارش بخش خصوصى:

  • تهيه هر مقطع نازک                                 50000ريال
  • مطالعه هر مقطع نازک                             350000ريال
  • تهيه هر عکس ديجيتال از مقطع نازک          50000ريال

  در صورت تمايل مى توان هزينه ها را به شماره حساب 721 خزانه نزد بانک مرکزى به نام سازمان زمين شناسى کشور قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملى، واريز نموده و به شماره فکس: 66070505 دفتر معاونت زمين شناسى ارسال گردد. نمونه ها به همراه گزارشات و مقاطع نازک با پيک و هزينه شخص سفارش دهنده ارسال خواهد شد.

   1-    دريافت فرم سفارش و ارسال فرم دريافت هزينه:

  a.      مطالعات پتروگرافي (دانلود فرم پتروگرافى)

  b.     مطالعات ديرينه شناسى (دانلود فرم ديرينه شناسى)

   2-    ارسال نمونه به بخش تهيه مقاطع نازک:

  a.      ارسال نمونه ها

  b.     ليست نمونه ها

  c.      ارسال فرم سفارش

  3-    دريافت مدارک از بخش تهيه مقاطع نازک:

  a.      دريافت  مقاطع نازک

  b.     دريافت لاشه هاى سنگ

  c.      دريافت ليست نمونه ها

   4-    ارسال مدارک به بخش مطالعه نمونه:

  a.      ارسال ليست نمونه ها

  b.     ارسال لاشه سنگ

  c.      ارسال مقاطع نازک

   5-    دريافت اطلاعات از بخش مطالعه نمونه:

  a.      دريافت مقاطع نازک

  b.     دريافت ليست نمونه ها

  c.      دريافت نتايج

  d.     دريافت لاشه سنگ

   6-    ارسال نمونه ها به سفارش دهنده:

  a.      مقاطع نازک

  b.     ليست نمونه ها

  c.      نتايج و لاشه ها

   7-    بايگانى اطلاعات:

  a.      مقاطع نازک

  b.     فايل نمونه ها

   

  1 2 3
  لینک های مرتبط با این بخش
   تجهيزات آزمايشگاهى