لیست نقشه­ های چاپ شده

1:100000

 

نام نقشه زمین شناسی

مقیاس

سال انتشار

همکاران

فرمهین

1:100000

1380

رادفر، ج. و کهنسال، ر.

کفه تاقستان

1:100000

1381

قلمقاش، ج.، قهرایی پور، م. محمدیها، ک.،

جیرنده

1:100000

1381

قلمقاش، ج.، مهرپرتو، م. رشید، ح.

بافق

1:100000

1381

امینی،ب.، پشتکوهی، م. رشید، ح.

داورزن

1:100000

1381

رادفر، ج. و کهنسال، ر.

کوهپایه

1:100000

1381

رادفر، ج. و کهنسال، ر.

رزن

1:100000

1382

علایی مهابادی.، فودازی، م.،

گرمسار

1:100000

1383

رشید، ح.، امینی،ب.، رضائیان، م.

نائین

1:100000

1384

علایی مهابادی.، فودازی، م.،

مَرّی(اسبکشان)

1:100000

1386

کهنسال، ر.، مدحج، ل. ذولفقاری، ص. قهرایی پور، م. جعفری احمد آبادی، ع.،

عقدا

1:100000

1386

علایی مهابادی.، فودازی، م.،

چاه نو

1:100000

1387

علایی مهابادی.، فودازی، م.،

خورس

1:100000

1396

اشراقی، ص. ع.، رحمتی ایلخچی، م. محمدیها، ک.

 

 

 

1:25000

 

نام نقشه زمین شناسی

مقیاس

سال انتشار

همکاران

همدان 2

1:25000

1387

رشید، ح.، قلمقاش، ج.، کوثری، ع.

امیرآباد

1:25000

1389

قهرایی پور، م. محمدیها، ک.،

حسین آباد آشوری

1:25000

1391

رشید، ح.، قلمقاش، ج.

قهرود

1:25000

1391

قهرایی پور، م.، مدنی کیوی، م. محمدیها، ک.،

سپرو

1:25000

1392

علایی مهابادی.، فودازی، م.،

کامو

1:25000

1392

قهرایی پور، م. محمدیها، ک.،

قم

1:25000

1392

فراهانی ، ب.، صبوری، ج.، محمد خانی، ح.، محمدی، ع. جعفری احمد آبادی، ع.،

باغ‌فین

1:25000

1392

جعفری احمد آبادی، ع.، حیدر زاده، ق.، کریمی، ح. ر.، مدحج، ل.، فراهانی، ب.، نواواجاری، ن.

خیرآباد

1:25000

1392

جعفری احمد آبادی، ع.، امینی ، ب.

راه چمن

1:25000

1392

موسوی ، ا. جعفری احمد آبادی، ع.،

امام

1:25000

1393

محمدیها، ک.، قهرایی پور، م.

گل گهر

1:25000

1393

قلمقاش، ج.، کوثری، ع. رشید، ح.

آزران

1:25000

1394

محمدیها، ک.، قهرایی پور، م.

زنجان خاوری

1:25000

1395

جعفری احمد آبادی، ع.،کریمی، ح. ر. بهار فیروزی، خ.

سهیل

1:25000

1395

علایی مهابادی.، فودازی، م.،

زنجان باختری

1:25000

1395

جعفری احمد آبادی، ع.،کریمی، ح. ر. بهار فیروزی، خ.

قمصر

1:25000

1395

محمدیها، ک.، قهرایی پور، م.، مدحج، ل.

همدان 1

1:25000

1396

رشید، ح.، قلمقاش، ج.، نواواجاری، ش.

 

 

لیست نقشه ­های درحال انجام

 

نام نقشه زمین شناسی

مقیاس

همکاران

سنگ بست

1:25000

محمدیها، ک.، قهرایی پور، م.

آیچی

1:25000

محمدیها، ک.، قهرایی پور، م.

ملقرنی

1:25000

قهرایی پور، م. محمدیها، ک.،

قزوین 1

1:25000

محمدیها، ک.، قهرایی پور، م.

قزوین 2

1:25000

قهرایی پور، م. محمدیها، ک.،

اردبیلک

1:25000

محمدیها، ک.، قهرایی پور، م.

آلولک

1:25000

قهرایی پور، م. محمدیها، ک.،

رینه

1:25000

رشید، ح.، قلمقاش، ج

چاچال

1:25000

رشید، ح.، قلمقاش، ج

شمال سقز

1:25000

جعفری احمد آبادی، ع.،کوهپیما، م.

راوه

1:25000

جعفری احمد آبادی، ع.،قهرایی پور، م.

سلفچگان

1:25000

جعفری احمد آبادی، ع.، قهرایی پور، م.

مزرعه حاج معین

1:25000

فودازی، م.،