• نمایش صفحه شماره 1
 •   دانش سنگ شناسی در آغاز به توصیف محض و ظاهری سنگ ها می پرداخت ولی با اختراع میکروسکوپ های پولاریزان که اساس کار آنها با نور دارای تقارن خطی می باشد؛ پا به عرصه های جدیدی گذاشت و به این ترتیب مطالعه میکروسکوپی سنگ ها، بصورت مقاطعی نازک با ضخامتی کمتر از 03/0 میلیمتر، این امکان را برای سنگ شناسان فراهم آورد که به نوع کانی ها، ارتباط آنها و نیز تجزیه و دگرسانی کانی های موجود در سنگ ها، دسترسی یابند؛ و با یاری جستن از تجزیه شیمیایی دامنه طبقه بندی ها و نامگذاری سنگ ها، هر چه بیشتر گسترش یافت؛ اما این پیشرفت برای علم پویای سنگ شناسی مثل سایر علوم، پایان یک شروع جدید بود.

  در بخش زمین شناسی منطقه ای سازمان زمین شناسی هدف اصلی تهیه نقشه می باشد، در نتیجه زیر مجموعه های آن نیز (گروه سنگ شناسی) با این دیدگاه کلی فعالیت های زیر را انجام می دهد:

  1- تهیه مقاطع نازک

  این کارگاه به منظور تهیه مقاطع نازک (Thin sections) با قطر 30 میکرون از سنگ ها برای مطالعات دقیق سنگ شناسی و کانی شناسی در نور عبوری  و مقاطع دوکار (Thin polishes) برای مطالعه کانی های فلزی و سیلیکاته در کنار هم در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ایجاد گردیده است.

  مقطع نازک

  در این بخش مقاطع نازک برای همکاران داخل سازمان تهیه می شود؛ علاوه بر این سفارشات سایر اشخاص، دانشجویان، سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی نیز پذیرفته می شود.

   تجهیزات

   روش تهیه مقاطع نازک

   مراحل سفارش برای تهیه مقاطع نازک

   


  2- مطالعات پتروگرافی

  در این بخش نمونه ها بر اساس نوع مطالعه (سنگ شناسی یا فسیل شناسی) تفکیک می گردد. در بخش مطالعات پتروگرافی مقاطع نازک سنگ ها (آذرین، دگرگونی و رسوبی) مطالعه شده و از نظر بافتی و اجزاء سازنده و سایر موارد توصیف و سپس رده بندی و نامگذاری می شوند. در نهایت نتایج مطالعه در قالب گزارش پتروگرافی به بخش های مربوطه ارجاع داده می شود.

  تجهیزات آزمایشگاه

  روند مطالعات پتروگرافی

  گزارش های پتروگرافی

  نمودارهای رده بندی سنگ های آذرین (سازمان زمین شناسی انگلیس)

  نمودارهای رده بندی سنگ های دگرگونی (سازمان زمین شناسی انگلیس)

  نمودارهای رده بندی سنگ های رسوبی (سازمان زمین شناسی انگلیس)

  اطلس سنگ های آذرین آدامز و مکنزی

  اطلس سنگ های دگرگونی 


  3- میکروفوتوگرافی  

   
  برای تهیه عکس های میکروسکوپی از مقاطع نازک از دوربین های عکسبرداری که بر روی میکروسکوپ نصب شده و به رایانه متصل است، استفاده می شود.  
   


  1 2 3
  لینک های مرتبط با این بخش
   تجهيزات آزمايشگاهى