• نمایش صفحه شماره 1
 •   دانش سنگ شناسى در آغاز به توصيف محض و ظاهرى سنگ ها مى پرداخت ولى با اختراع ميکروسکوپ هاى پولاريزان که اساس کار آنها با نور داراى تقارن خطى مى باشد؛ پا به عرصه هاى جديدى گذاشت و به اين ترتيب مطالعه ميکروسکوپى سنگ ها، بصورت مقاطعى نازک با ضخامتى کمتر از 03/0 ميليمتر، اين امکان را براى سنگ شناسان فراهم آورد که به نوع کانى ها، ارتباط آنها و نيز تجزيه و دگرسانى کانى هاى موجود در سنگ ها، دسترسى يابند؛ و با يارى جستن از تجزيه شيميايى دامنه طبقه بندى ها و نامگذارى سنگ ها، هر چه بيشتر گسترش يافت؛ اما اين پيشرفت براى علم پوياى سنگ شناسى مثل ساير علوم، پايان يک شروع جديد بود.

  در بخش زمين شناسى منطقه اى سازمان زمين شناسى هدف اصلى تهيه نقشه مى باشد، در نتيجه زير مجموعه هاى آن نيز (گروه سنگ شناسى) با اين ديدگاه کلى فعاليت هاى زير را انجام مى دهد:

  1- تهيه مقاطع نازک

  اين کارگاه به منظور تهيه مقاطع نازک (Thin sections) با قطر 30 ميکرون از سنگ ها براى مطالعات دقيق سنگ شناسى و کانى شناسى در نور عبورى  و مقاطع دوکار (Thin polishes) براى مطالعه کانى هاى فلزى و سيليکاته در کنار هم در سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور ايجاد گرديده است.

  مقطع نازک

  در اين بخش مقاطع نازک براى همکاران داخل سازمان تهيه مى شود؛ علاوه بر اين سفارشات ساير اشخاص، دانشجويان، سازمان ها و نهاد هاى دولتى و خصوصى نيز پذيرفته مى شود.

   تجهيزات

   روش تهيه مقاطع نازک

   مراحل سفارش براى تهيه مقاطع نازک

   


  2- مطالعات پتروگرافى

  در اين بخش نمونه ها بر اساس نوع مطالعه (سنگ شناسى يا فسيل شناسى) تفکيک مى گردد. در بخش مطالعات پتروگرافى مقاطع نازک سنگ ها (آذرين، دگرگونى و رسوبى) مطالعه شده و از نظر بافتى و اجزاء سازنده و ساير موارد توصيف و سپس رده بندى و نامگذارى مى شوند. در نهايت نتايج مطالعه در قالب گزارش پتروگرافى به بخش هاى مربوطه ارجاع داده مى شود.

  تجهيزات آزمايشگاه

  روند مطالعات پتروگرافى

  گزارش هاى پتروگرافى

  نمودارهاى رده بندى سنگ هاى آذرين (سازمان زمين شناسى انگليس)

  نمودارهاى رده بندى سنگ هاى دگرگونى (سازمان زمين شناسى انگليس)

  نمودارهاى رده بندى سنگ هاى رسوبى (سازمان زمين شناسى انگليس)

  اطلس سنگ هاى آذرين آدامز و مکنزى

  اطلس سنگ هاى دگرگونى 


  3- ميکروفوتوگرافى  

   
  براى تهيه عکس هاى ميکروسکوپى از مقاطع نازک از دوربين هاى عکسبردارى که بر روى ميکروسکوپ نصب شده و به رايانه متصل است، استفاده مى شود.
   
   


  1 2 3
  لینک های مرتبط با این بخش
   تجهيزات آزمايشگاهى