امور زمين‌شناسى طرح هاى تحقيقاتى با همکارى موسسات تحقيقاتى و دانشگاهى بين‌المللى در دست اجراء‌دارد که مهمترين آنها به شرح زير مى باشد:

         ديرينه‌شناسى، چينه‌شناسى و محيط رسوبى سنگهاى ژوراسيک در بلوک طبس با همکارى دانشگاه ورتسبورگ، ارلانگن و مونيخ آلمان.

         بايو استراتيگرافى، ليتواستراتيگرافى، تاکسونومى آمونيتها و تجزيه فاسيس‌ها در سنگهاى ژوراسيک ميانى و بالايى در شمال و شمال خاورى  ايران (البرز و کپه داغ)با همکارى دانشگاه هاى ورتسبورگ، مونيخ، ارلانگن،اشتوت گارت از آلمان، دانشگاه لندن از کشور انگليس و دانشگاه پاريس از کشور فرانسه.

         نقش البرز در جابجايى مجموعه خرد قاره سيمرين در زمان ژوراسيک با توجه به چينه‌شناسى و بايو فاسيس سازند شمشک در البرز با همکارى دانشگاه هاى ورتسبورگ، مونيخ از آلمان، و دانشگاه پاريس از کشور فرانسه.

         بررسى ديرينه‌شناسى و نوسانات سطح دريا در سازند هاى شال وکلور در شمال‌باختر ايران با همکارى دانشگاه پاريس از کشور فرانسه.

         الگو هاى چينه شناسى، فاسيس و پالئوژئوگرافى سنگهاى دونين _کربونيفر زيرين در ايران با همکارى دانشگاه توبينگن آلمان و ورشو از لهستان.

         بررسى پالئواسترس در البرز با همکارى دانشگاه پاريس.

         مطالعه پلوتونيسم پهنه سنندج-سيرجان با همکارى دانشگاههاى تربيت مدرس، آزاد ، فردوسى مشهد، تربيت معلم و دانشگاه MIT آمريکا

         مطالعه متامورفيسم پهنه سنندج-سيرجان با همکارى دانشگاه مونپوليه فرانسه

         مطالعه الگوى جايگيرى گرانيتها با همکارى دانشگاه پل‌سابتيه فرانسه و دانشگاه ورتسبورگ آلمان

         مطالعه افيوليتهاى منطقه فريمان با همکارى دانشگاه برست فرانسه

         مطالعه افيوليتهاى منطقه نايين با همکارى دانشگاه آزاد اسلامى

         بررسى هاى زمين شناسى و ساختارى پهنه کپه داغ- بينالود با همکارى دانشگاه‌هاى فرانسه

         بررسى هاى زمين شناسى و زمين ساختى در پهنه سنندج-سيرجان با همکارى دانشگاه‌هاى فرانسه

         مطالعه جهت تعيين سن واحدها و حوضه ها ى رسوبى (Biostratigraphy) توسط ميکروفسيلها و ماکرو فسيلها اعم از جانورى و گياهى

         مطالعه و تحقيقا ت در زمينه Paleoecology , Paleobiology ,     Paleobiogeography    Paleoclimatology, Paleogeography,          

         Biocorrelationواحدها ى رسوبى در حوضه هاى مختلف رسوبى توسط فسيلهاى شاخص (Index Fossils)