مراحل تهيه نقشه

 

 

 1- تهيه نقشه هاى پايه، عکس هوايى و تصاوير ماهواره اى

          2- پردازش اطلاعات پايه

 

 

 

 

3- مطالعات صحرايى و نمونه بردارى
از واحدهاى سنگى
 

4-مطالعات آزمايشگاهى 

 

 

 5- پردازش نهايى و تلفيق اطلاعات

 

 

 6-تهيه نقشه نهايى