نقشه‌هاى زمين‌شناسى اطلاعات جامعى درباره ويژگى هاى مختلف زمين شامل جنس و سن سنگ ها و روابط بين آن‌ها، ساختمان زمين و قابليت معدنى سنگ ها در بردارند. اين نقشه‌ها با دقت هاى متفاوت و مقياس هاى گوناگون تهيه مى‌شوند. نقشه‌هاى زمين‌شناسى از مهم ترين اطلاعات پايه کشور هستند و در کليه طرح هاى عمرانى- صنعتى کاربرد دارند:

•         اکتشاف مواد معدنى

•         مطالعات لرزه خيزى و پيش‌بينى زلزله

•         پيش‌بينى خطر بلاياى طبيعى (سيلاب، حرکات دامنه ايى، فرونشست زمين و آتشفشانها)

•         مطالعات زيست محيطى و زمين‌ريخت‌شناسى

•         مطالعات آبخيزدارى

•         طرحهاى مکان يابى صنعتى و شهرى

•         طرحهاى مسير يابى جادهها و خطوط انتقال نيرو، انرژى و آب

•         و انجام تحقيقات زمين شناسى و علوم وابسته

  نقشه هاى زمين شناسى بر حسب هدف مورد نظر، با مقياس هاى متفاوتى تهيه مى شوند.


نقشه‌هاى زمين‌شناسى با مقياس 1:250،000

نقشه هاى زمين‌شناسى 1:250،000 حاوى اطلاعات پايه زمين‌شناسى ايران هستند و تمام واحدهاى اصلى زمين‌شناسى ايران به هنگام تهيه اين نقشه‌ها تعريف شده‌اند. تمام نقشه‌هاى موضوعى کشور با مقياسهاى 1:1،000،000 و کوچکتر بر پايه اطلاعات نقشه‌هاى زمين‌شناسى 1:250،000 تهيه شده اند.


 نقشه‌هاى زمين‌شناسى با مقياس 1:100،000

دقيق‌ترين نقشه هاى زمين‌شناسى کشور نقشه‌هاى زمين‌شناسى 1:100،000 هستند که در سالهاى اخير مبناى تمام طرح‌هاى عمرانى‌کشور بوده‌اند. بيش از 625 برگ نقشه زمين‌شناسى سرزمين ايران را پوشش مى دهد که تاکنون 474 برگ از آنها تهيه و به چاپ رسيده است.


  نقشه‌هاى زمين‌شناسي1:25000

براى توسعه پايدار فرداى ايران برنامه ريزى شده است. و رفع نيازهاى زير را دنبال مى نمايد:

•         نياز طرحهاى عمرانى-پژوهشى به نقشه هاى دقيق زمين‌شناسى با مقياس کاربردى

•         ناتمام بودن اطلاعات زمين شناسى کشور

•         تکميل نقشه‌هاى پايه کشور با مقياس کاربردى

•         هماهنگى با کشورهاى ديگر به‌ويژه کشورهاى همسايه

•         تداوم فعاليتهاى زمين‌شناسى در کشور (ادامه حيات بيش از 100 گروه زمين‌شناسى دانشگاهى در کشور+ بيش از 50 شرکت مهندسين مشاور زمين‌شناسى)

•         اشتغال فارغ‌التحصيلان جوان ( بيش از 3000 فارغ‌التحصيل علوم زمين در سال)

 

استاندارهاى لازم و کارهاى انجام شده در جهت تهيه نقشه هاى 1:25000

مراحل تهيه نقشه

تجهيزات بردارى و نقشه کشى

طرح هاى تحقيقاتى در دست اجرا

دانلود کتاب زمين شناسى صحرايى
لینک های مرتبط با این بخش
 مراحل تهيه نقشه
 طرح هاى تحقيقاتى در دست اجرا