• نمایش صفحه شماره 1
  •  اينترنت به عنوان يک محمل اطلاعاتى عظيم، منابع اطلاعاتى را در مقياسى وسيع در دسترس مخاطبان بالقوه قرار داده است. اغلب سهولت دسترسى به منابع اطلاعاتى اعم از متن و ساير رسانه‌ها عمده‌ترين مزيت  اينترنت محسوب مى‌شود. اما  اين توانايى که هرکس ناشر آثار خود باشد عواقب ناخواسته‌اى را نيز در پى خواهد داشت و آشکارترين معضل، آن است که انبوهى از منابع بسيار متنوع و غير قابل مديريت را فراهم مى­آورد. افزايش سريع منابع اينترنتى نيازمند يک سازمان­دهى مفيد و موثر است. هرچند در حال حاضر راهنماهايى براى منابع اينترنتى تهيه شده است که براساس فايل‌هاى مقلوب ساخته شدهِ توسط موتورهاى جستجو و با استفاده از قابليت‌هاى مختلف اين موتورها از جمله : استفاده از عملگرهاى

    بولى، جستجوى دقيق عبارت، محدود کردن يک جستجو به بخش
    1 2