پرسش

 طرز تشخيص سنگ مرمر را در صحرا بنويسيد؟

پاسخ

مرمر در اثر اسيد کلريدريک مى جوشد، مى توان با ريختن چند قطره اسيد کلريدريک آن را از سنگ هاى ديگر تشخيص داد.

پرسش

چه  نوع عواملى باعث دگرگون شدن سنگ مى شوند؟

پاسخ

دما، فشار و سيالات متاثر از زمان سبب دگرگون شده سنگ ها مى شوند.

پرسش

در سنگ هاى دگرگونى پيشوند ارتو و پارا به چه معنى است؟

پاسخ

در حالتى که سنگ اوليه رسوبى باشد پيشوند پارا وچنانچه سنگ اوليه آذرين باشد پيشوند ارتو در جلو اسم سنگ دگرگونى حاصله قرار مى گيرد.

پرسش

تفاوت گرگونى ناحيه اى و مجاورتى چيست ؟

پاسخ

دگرگونى مجاورتى معمولاً محلى است ومنطقه کم وسعتى را در مجاورت توده ماگما در برمى گيرد ولى دگرگونى عمومى، منطقه وسيعترى را شامل مى شود وارتباطى با نفوذ ماگما ندارد.

پرسش

تکتوليت چيست؟

پاسخ

سنگهايى که تحت تاثير دگرگونى ديناميکى قرار گرفته اند به نام تکتوليت مى خوانند.

پرسش

ميلونيت چه نوع سنگى است؟

پاسخ

دگرگونى ديناميکى مواقعى که خردشدگى شديد باشد، قطعات سنگ به صورت نوعى برش با قطعات زاويه دار در مى آيد که به آن ميلونيت مى گويند.