پرسش

نام چند سنگ دگرگونى که داراى ساخت جريانى است بنويسيد؟

پاسخ

اسليت ، فيليت ،شيست ، گنايس

پرسش

چه نوعى از سنگ هاى دگرگونى است که آثارى از سنگ هاى قبلى خود را دارد؟

پاسخ

اسليت که پايين ترين درجه دگرگونى را در سرى سنگ هاى دگرگونى دارد مى توان آثار سنگ قبلى را در سطوح آن مشاهده کرد.

پرسش

گنايس چه نوع سنگى است؟

پاسخ

سنگى است دگرگونى  وداراى ساخت جريانى، معمولاً‌ دانه درشت وداراى تورق محسوس وغير کامل در باندهاى مختلف آن مى توان کانيهايى نظير فلدسپات، کواترنر وميکا را دارد.

پرسش

نام چند سنگ دگرگون شده که آثار جريانى ندارند را بنويسيد؟

پاسخ

کواترزيت، مرمر، هورن فلس

پرسش

هورن فلس چيست؟

پاسخ

سنگى است سخت ، توده اى ودانه ريز ومعمولاً از ذرات متبلور گرونا، آندالوزيت، استروليت و ساير کانيهاى دگرگونى مجاورتى در آن مى توان ديد.