پرسش

قسمت سنگى کره زمين منظور همان سنگ هاى موجود در زمين است؟

پاسخ

قسمت سنگى يا سنگ کره ترجمه کلمه ليتوسفراست وبه مجموعه پوسته وقسمت فوقانى گوشته گفته مى شود که بر اساس نظريه تکتونيک صفحه اى روى گوشته شناورند.

پرسش

سنگ دگرگونى چو نوع سنگى است؟

پاسخ

سنگ هايى را که متحمل شرايط دگرگونى شده اند به نام سنگ هاى دگرگونى مى خوانند.

پرسش

 آيا سنگ هاى دگرگونى ويژگى خاصى دارند؟

پاسخ

اغلب سنگهاى دگرگونى ساخت ويژه اى موسوم به ساخت جريانى دارند.

پرسش

بر چه اساسى سنگ هاى دگرگونى را تقسيم بندى مى کنند؟

پاسخ

اين دسته سنگ ها را براساس ترکيب، ساخت، بافت، وضع زمين شناسى تقسيم بندى مى کنند.

پرسش

انواع سنگ هاى دگرگونى را بنويسيد؟

پاسخ

هورنفلس، اسليت، فليت، شيست، دگرگونى، گنايس، گرانوليت، ميلونيت ها، کوارتزيت ها، مرمرها و آمفيبوليت ها