پرسش

گرانيتوئيد چيست؟

پاسخ

گرانيتوئيدها فراوانترين سنگ هاى آذرين درونى پوسته قاره اى هستند که به صورت باتوليت و استوک يافت مى شوند. اصطلاح گرانيتوئيد براى سنگ هاى آذرين درونى که بيش از 20درصد کواترنر دارند به کار رفته است.گرانيتوئيد ها شامل آلکالى گرانيت،گرانيت،گرانوديوريت، توناليت کوارترديوريت و کوارتز مونزونيت مى شوند. گرانيت واقعى به انواع سينوگرانيت ومونزوگرانيت تقسيم مى شود.

پرسش

مهمترين کاربرد عناصر اصلى در مطالعه سنگ هاى آذرين عبارتند از:

پاسخ

1.محاسبه کانيهاى سنگ به روش نورم

2. بررسى تفريق واختلاط ماگما

3. نام گذارى سنگ هاى آذرين بر اساس نمودارهاى استاندارد

پرسش

چگونه مى توان تفريق واختلاط ماگما را تشخيص داد؟

پاسخ

تفريق واختلاط ماگمايى را مى توان با استفاده از عناصر اصلى مطالعه وبررسى کرد. براى اين منظور تغيير در ميزان فراوانى عناصر اصلى سنگ هاى آذرين منطقه در نمودارهاى خاص مورد بررسى قرار مى گيرد. تغييراتى که در ميزان فراوانى عناصر اصلى هنگام تفريق ماگمايى رخ مى دهد شامل افزايش در ميزان TfeO, k2O, SiO2 به ميزان کم Al2O3 وکاهش در ميزان فراوانى CaO, MgO است. افزايش، کاهش عناصر پيوسته ومنظم است مگر هنگامى که ضمن تفريق، يک ماگماى جديد با ماگماى موجود اختلاط نمايد. اگر يک ماگما با ترکيب مافيکى تر با ماگماى در حال تفريق اختلاط کند ميزان, SiO2 TfeO, Na2O, K2O کاهش وميزان MgO, CaO افزايش خواهد يافت.

پرسش

ماگماى اسيدى چگونه تشکيل مى شوند؟

پاسخ

گراديان حرارتى پوسته قاره اى درمحور ريفتها و نقاط داغ به دليل واقع شدن در چرخه جريان هاى ماگمائى افزايش مى يابد. بالا آمدن و عبور ماگماهاى اولترامافيکى ومافيکى موجب افزايش گراديان حرارتى پوسته قاره اى ودر شرايط مناسب موجب ذوب بخشى سنگ هاى آن منطقه مى شود. ماگماهاى اسيدى نوع S که در ريفت هاى قاره اى ونقاط داغ صفحات قاره اى تشکيل شده اند در اين ارتباط شکل گرفته اند.

پرسش

ميزان منشاء گاز اکسيژن چه نقشى در نسبت آهن در ماگما دارد؟ 

پاسخ

ميزان fO2 (فشار اکسيژن گاز) ماگما نسبت :Fe+3/ Fe+2 را کنترل مى کند: در حالت احيايى آهن عمدتا ً به صورت Fe+2 است ولذا آهن وارد شبکه کانى هايى مى شود که در آن بصورت Fe+ است. در شرايط اکسيدان کانيهايى که در آن Fe+3 است تشکيل خواهند شد.توزيع Fe,Mg در کانيها توسط شرايط fo2 ماگما کنترل مى شود. در شرايط اکسيدان کانى مگنتيت متبلور مى شود وسيليکاتها غنى از mg  خواهد بود. در حالت احيايى سيليکاتها غنى از آهن بوده و بخشى از آهن به صورت اکسيدهاى Fe-Ti متبلور خواهد شد.