پرسش

نقش آهن را در سنگ هاى آذرين بنويسيد؟

پاسخ

آهن وترکيبات آن مهمترين عاملى است که در رنگ سنگ هاى آذرين موثر است ودر عده قليلى از سنگ هاى آذرين منگنز وترکيبات آن عامل اصلى رنگ است.

پرسش

گيبسيت چيست؟

پاسخ

 از دگرسانى ميکروسيت (مثلاً در بازلت)حاصل مى شود.اين کانى معمولاً به همراه کوارتز وکلسيت ثانويه ديده مى شود.

پرسش

 اسپيليت چه نوع سنگى است؟

پاسخ

بازالت سديکى است که در آن آلبيت يا  اليگوکلاز فلدسپات اصلى است اين سنگ دانه ريز بوده وبشدت دگرسان شده و ظاهر سبز تا خاکسترى رنگ دارد واز اين نظر از بازالتها متمايز است.

پرسش

کراتوفير چيست؟

پاسخ

تراکيت سديکى است که البيت يا اليگوکلاز کانى اصلى آن هستند ولى ممکن است داراى کلريت، اپيدوت وکلسيت نيز باشد. اين سنگ شديداً دگرسان شده ومعمولاً‌ همراه اسپيلت ها ديده مى شوند.

پرسش

 اهميت پگماتيت در چيست؟

پاسخ

به علت فراوانى نسبى عناصر کمياب با ارزش مانند Nb, To, Sn, Zr, Th, W, Mo, Be, Li    در اين سنگها مى باشد.