پرسش

فيام چيست در چه نوع سنگى مشاهده مى شود؟

پاسخ

به قطعات پاميس که در پيروکلاستيکهاى جوش خورده، شکل کشيده داشته وبه شيشه تغيير حالت داده اند اطلاق مى شود.

پرسش

پپريت چيست؟

پاسخ

به سنگ رسوبى دانه ريز گفته مى شود که در آن قطعات بزرگ آتفشانى يافت مى شوند. اين قطعات ضمن رسوبگذارى به دليل فعاليت هاى آتفشانى به رسوبات اضافه شده اند.

پرسش

 پاميس چيست؟

پاسخ

قطعات شيشه اى ويا بلورين که قسمت اعظم آن را فضاى خالى تشکيل مى دهد واز ماگماى اسيدى تا حدواسط غنى از گاز بوجود مى آيند.

پرسش

منظور از ساخت در سنگ هاى آذرين چيست؟

پاسخ

خصوصياتى از يک سنگ است که بتوان آن را در روى نمونه نسبتاً بزرگ يا اينکه در روى زمين مشاهده کرد.

پرسش

زينوليت چيست؟

پاسخ

در حين حرکت ماگما ممکن است قطعاتى از سنگ هاى مجاور در داخل آن بيافتد ويا بوسيله ماگما کنده شده وحرکت داده شود.