پرسش

لامپروفير چيست؟

پاسخ

سنگ هاى تيره رنگى هستند که به صورت دايک ظاهر مى شوند ومعمولاً داراى بيوتيت يا هورنبلند به همراه اوژيت هستند

پرسش

کربناتيت جز کدام سرى از سنگ ها است؟

 

پاسخ

کربناتيتها گونه اى از سنگ هاى آذرين هستند که بيش از 50 % درصد آن را کانيهاى کربناته تشکيل مى دهند وغالباً در ريف هاى درون قاره اى گزارش شده اند.

پرسش

برچه اساسى سنگ هاى پيروکلاستيکى را تقسيم بندى مى کنند؟

پاسخ

براساس منشاء قطعات، شکل واندازه قطعات وچگونگى ونحوه ته نشينى تقسيم بندى مى شوند.

پرسش

پاراگونيت چيست و در چه مناطقى مشاهده مى شود؟

پاسخ

شيشه آبدار با ترکيب بازالتى است که در محيط دريايى تشکيل مى شوند.

پرسش

پيزوليت چيست ؟

پاسخ

به شکل کروى وتخم مرغى مشاهده مى شود و عمدتاً از خاکستر آتشفشانى تشکيل شده اند، پيزوليت هنگام بارندگى در اتمسفر حاوى خاکستر آتشفشانى، شکل مى گيرند.