پرسش

لامپروفیر چیست؟

پاسخ

سنگ های تیره رنگی هستند که به صورت دایک ظاهر می شوند ومعمولاً دارای بیوتیت یا هورنبلند به همراه اوژیت هستند

پرسش

کربناتیت جز کدام سری از سنگ ها است؟

 

پاسخ

کربناتیتها گونه ای از سنگ های آذرین هستند که بیش از 50 % درصد آن را کانیهای کربناته تشکیل می دهند وغالباً در ریف های درون قاره ای گزارش شده اند.

پرسش

برچه اساسی سنگ های پیروکلاستیکی را تقسیم بندی می کنند؟

پاسخ

براساس منشاء قطعات ، شکل واندازه قطعات وچگونگی ونحوه ته نشینی تقسیم بندی می شوند.

پرسش

پاراگونیت چیست و در چه مناطقی مشاهده می شود؟

پاسخ

شیشه آبدار با ترکیب بازالتی است که در محیط دریایی تشکیل می شوند.

پرسش

پیزولیت چیست ؟

پاسخ

به شکل کروی وتخم مرغی مشاهده می شود و عمدتاً از خاکستر آتشفشانی تشکیل شده اند، پیزولیت هنگام بارندگی در اتمسفر حاوی خاکستر آتشفشانی، شکل می گیرند.

لینک های مرتبط با این بخش
 پرسشهاى متداول سنگ شناسى بخش اول
 پرسشهاى متداول سنگ شناسى بخش دوم
 پرسشهاى متداول سنگ شناسى بخش سوم
 پرسشهاى متداول سنگ شناسى بخش چهارم
 پرسشهاى متداول سنگ شناسى بخش پنجم
 پرسشهاى متداول سنگ شناسى بخش ششم
 پرسشهاى متداول سنگ شناسى بخش هفتم