رديف

عنوان مقاله

نويسنده

تاريخ ومحل ارائه

۱ بررسى سنگ‌شناسى واحدهاى آتشفشانى منطقه ابرکوه ( غرب استان يزد ) بهمنى، قلمقاش ، خبازنيا، قهرايى‌پور 1381، بيست و يکمين گردهمايى علوم زمين، سازمان زمين شناسى کشور
۲ تعيين جايگاه تکتونوماگمايى ولکانيک هاى ائوسن جنوب قم. فنودى ، م،پورمعافى، م ،باباخانى،ع ر، سى و يکمين کنگره بين المللى زمين شناسى – برزيل، 2000.
۳ مطالعه ولکانيسم ائوسن در منطقه جنوب قم (محدوده ورقه يکصد هزارم کهک) فنودى ، م، دانشگاه شهيد بهشتى
۴ بررسى پترولوژيکى سنگ‌هاى‌ماگمايى ترشيرى منطقه معبد (شمال باختر ترود، ايران مرکزى). فودازى، م هجدهمين گرد همايى علوم زمين، سازمان زمين شناسى کشور، 1378
۵ مکانيسم تشکيل آلتراسيون ليستونيتى در مجموعه ملانژ‌هاى افيوليتي. قهرايى پور، م. اولين همايش انجمن زمين شناسى دانشگاه‌هاى آزاد اسلامى- واحد آشتيان، (1383).
۶ پترولوژى و ژئوشيمى گرانيتوئيدهاى سلطان آباد سبزوار. جعفرى، ع.، امينى، ص.، قهرائى‌پور، م. چکيده مقالات بيست و دومين گردهمايى علوم زمين، سازمان زمين شناسى کشور، (1382).
۷ مراحل تکامل پاراژنز کانى شناسى در رودنژيت‌هاى شمال نايين. قهرائى‌پور، م.، نقره‌ئيان، م.، رضوى، م ح. مجموعه مقالات يازدهمين کنفرانس بلور شناسى و کانى شناسى ايران، يزد، (1382).
۸

بررسى سنگ شناسى واحدهاى آتشفشانى منطقه ابرکوه (غرب استان يزد).

بهمنى، ع.، قلمقاش، ج.، خبازنيا، ا. قهرائى پور، م.، چکيده مقالات بيست و يکمين گردهمايى علوم زمين، (1381).
۹

 پترولوژى فرآيندهاى رودنژيتى شدن در افيوليت ملانژ شمال نائين.

قهرائى پور، م.، رضوى، م ح.، نقره ييان، م. مجموعه مقالات ششمين همايش انجمن زمين شناسى ايران، دانشگاه شهيد باهنر ايران، (1381).
۱۰ فرآيندهاى ليستونيتى شدن در افيوليت ملانژ شمال نائين. قهرائى پور، م.، رضوى، م ح. خلاصه مقالات بيستمين گردهمايى علوم زمين، سازمان زمين شناسى ايران، (1380).
۱۱ مرورى بر سنگ شناسى و ژئوشيميايى سنگ هاى آذرين شمال غرب ساوه. حلمى،  فريده فصل نامه علوم زمين شماره 4   ص 46 -  58، (1371)
۱۲   چينه شناسى و ديرينه زيستى برش کرونک. حلمى،  فريده فصل نامه علوم زمين.  شماره 8  . ص. 34-44‌، (1372)
۱۳ سنگ هاى پتاسيک و اولترا پتاسيک و موقعيت اين سنگ ها در ايران. حلمى،  فريده فصل نامه علوم زمين شماره 13  ص .48-64، (1373)
۱۴ کلياتى از متابازيت هاى خيلى ضعيف و انواع آن در منطقه ساوه. حلمى،  فريده فصل نامه علوم زمين،   شماره17و 18   صفحه 34-46، (1374)
۱۵ بررسى سنگهاى آذرين محدوده رشت ـ لاهيجان. خبازنيا، ا.ر. اولين همايش انجمن زمين شناسى ، دانشگاه آزاد آشتيان، 1383
۱۶ بررسى سنگ شناسى واحد هاى  آتشفشانى ابرکوه (غرب استان يزد). بهمنى،ع.، قلمقاش، ج.، خبازنيا، ار.، قهرايى‌پور، م. بيست ويکمين گردهمائى علوم زمين ، سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور، 1381
۱۷  پلوتونيسم ترشيرى منطقه اردستان( ايران مرکزى) محمد هاشم امامى، مرتضى خلعتبرى جعفرى، منصور وثوقى عابدينى فصل نامة علوم زمين. تابستان 1371 ، سال اول-شمارة 4.
۱۸ بررسى شواهد اختلاط ماگمائى در سنگهاى ترشيرى منطقة نوبران-نطنز (ايران مرکزى). امامى، محمد هاشم، خلعتبرى جعفرى، مرتضى اولين همايش سالانة انجمن زمين شناسى  ايران، 4-6 شهريور 1376، تهران.
۱۹

شواهد آلودگى (Contamination)، آميختگى (Magma Mingling) و اختلاط ماگمائى Magma Mixing))در سنگهاى آتشفشانى آئوسن-آليگوسن شمال غرب ساوه (زون اروميه-دختر).

کتايون مبشر،. دکتر سيد محمد پورمعافى ،. مرتضى خلعتبرى دومين همايش انجمن زمين شناسى ايران. 27-29 مرداد 1377. مشهد مقدس
۲۰ مطالعه هاله دگرگونى مجاورتى اندريان، شمال غرب ايران. خضرى، م. پنجمين همايش  انجمن زمين شناسى ايران. دانشگاه تهران، 1380.
۲۱ مدل سازى فرايندهاى پترولوژيکى و جايگيرى کمپلکس نفوذى اندريان، شمال غرب ايران. خضرى، م. بيستمين گردهمايى علوم زمين، سازمان زمين شناسى کشور،1380.
۲۲ بررسى پترولوژيکى سنگهاى دگرگونى مجاورتى توده گرانيتوئيدى شاهکوه (جنوب بيرجند). مدحج،ل.،ولى زاده،م.و.، اسماعيلى،د. پنجمين همايش  انجمن زمين شناسى ايران. دانشگاه تهران، 1380.
۲۳ نگرشى بر سنگ هاى دگرگونى مجاورتى جنوب توده گرانيتى شاهکوه(شرق ايران). اسماعيلى،د.،ولى زاده،م.و.،مدحج،ل. مجله علوم دانشگاه تهران،جلد29 شماره1،ص53-70 ،1382.
۲۴ مقايسه ترکيب شيميايى آمفيبولهاى سنگهاى دکرريخت و متاسوماتيزه در مجموعه هاى دگرگونه بازيک شمال اروميه محمديها، ک. ، سبزه ئى ، م اولين همايش انجمن زمين شناسى،دانشگاه آزاد واحد آشتيان، (1383).
۲۵ بررسى تغييرات ترکيب شيميايى آمفيبولها در حين دگرريختى دگرگونه‌هاى  شمال غرب اروميه. محمديها ،ک. ، سبزه ئى ، م. يازدهمين‌همايش‌بلورشناسى و کانى‌شناسى، دانشکده مهندسى معدن دانشگاه يزد، (1382).
۲۶  پتروگرافى گابروهاى ميلونيتى شمال شرق سرو. محمديها ،ک. ، سبزه ئى ، م. ، امامى ،م.ه. بيستمين گردهمايى علوم زمين ـ سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور، (1380).
۲۷  بررسى تغييرات ترکيب شيميايى آمفيبولها در حين دگرريختى دگرگونه هاى شمال شرق سرو. محمديها ،ک. ، سبزه ئى ، م. ، امامى ،م.ه. بيستمين گردهمايى علوم زمين ـ سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور، (1380).
۲۸

ماگماتيسم‌ پروتروزوئيک‌ و پالئوزوئيک ناحيه بافق و ارتباط آن با کانى زايى آهن

 امينى بهروز، پشتکوهى منيره ، رشيد حميده بيست و دومين گردهمايى علوم زمين، 1382
۲۹ پترولوژى و پديده هاى تکتونوماگمايى سنگهاى دگرگونى شمال خاورى ماکو ( منطقه مووليک ) پشتکوهى منيره، سامانى، ب. نوزدهمين گردهمائى علوم زمين، 1379
۳۰ پترولوژى و ژئوشيمى سنگهاى ولکانيکى منطقه صفى آباد ( شمال خاورى ايران ) پشتکوهى منيره.، رادفر، ج. ارائه شده در هجدهمين گردهمائى علوم زمين، 1378
۳۱ ويژگى هاى تکتونوماگمايى آذربايجان و منطقه بندى زمين شناختى آن سامانى ب.، پشتکوهى منيره.، ا...مددى ش اولين کنفرانس بررسى سايزموتکتونيکى, زلزله شناسى و زمين شناسى مهندسى جمهورى اسلامى و جمهورى آذربايجان،  دانشگاه تبريز
۳۲ موقعيت زمين شناسى و چگونگى تشکيل (ژنز) کانسارها و آثار معدنى تالک در محدوده نقشه زمين شناسى شازند بامقياس  1:100000 ، سازمان زمين شناسى و اکتشافات کشور. سهندى، م.ر.، رادفر، ج.، محجل، م. و حسينى دوست، ج. ۱۳۶۶
۳۳ گرافيت و چگونگى تشکيل (ژنز) در محدوده نقشه زمين شناسى شازند با مقياس 1:100000، سازمان زمين شناسى و اکتشافات کشور سهندى، م.ر.، رادفر، ج.، محجل، م. و حسينى دوست، ج.، ۱۳۶۳
۳۴ سنگهاى سيليسى موجود در محدوده نقشه زمين شناسى شازند با مقياس  1:100000. سهندى، م.ر.، رادفر، ج.، محجل، م. و حسينى دوست، ج. سازمان زمين شناسى و اکتشافات کشور ،1363.
۳۵ اکتشافات مقدماتى جيوه در ناحيه کپه داغ. آزرم، ف.، علوى نايينى، م. و  رادفر، ج سازمان زمين شناسى و اکتشافات کشور، 1363.
۳۶ بررسى سنگ شناسى و پترولوژى سنگهاى آتشفشانى منطقه داورزن. کهنسال، ر.، ذوالفقارى، ص. و رادفر، ج. خلاصه مقالات  بيست و دومين گردهمايى علوم زمين، سازمان زمين شناسى و اکتشافات کشور، 1382.
۳۷ مکانيسم تشکيل جريانهاى آتشفشانى-رسوبى ائوسن ميانى منطقه وفس. کهنسال، ر.، ذوالفقارى، ص. و رادفر، ج. خلاصه مقالات  بيست و يکمين گردهمايى علوم زمين، سازمان زمين شناسى و اکتشافات کشور،  1381.
۳۸ بررسى سنگ شناسى و پترولوژى سنگهاى آتشفشانى منطقه فرمهين اراک.

ذوالفقارى،ص.،کهنسال، ر.، و رادفر، ج.

خلاصه مقالات  بيستمين گردهمايى علوم زمين، سازمان زمين شناسى و اکتشافات کشور، 1380.
۳۹ سن سنجى مجموعه نفوذى اشنويه به روش پتاسيم- آرگون. قلمقاش،ج.، وثوقى عابدينى،م.، امامى م.ه.، پورمعافى،م.، بلون،ه.، رشيد،ح. فصل نامه علوم زمين، سازما ن زمين شناسى و اکتشافات معدنى، 1382.
۴۰ ولکانيسم ترشيرى در منطقه عباس‌آباد (غرب سبزوار-ايران مرکزى). امامى، م.ه. و رشيد، ح. خلاصه مقالات هيجدهمين گردهمايى علوم زمين، سازما ن زمين شناسى و اکتشافات معدنى، 1378.
۴۱ معرفى نرم‌افزار(Map Data)MD امينى، ب. و رشيد، ح. خلاصه مقالات بيست و دومين گردهمايى علوم زمين، سازما ن زمين شناسى و اکتشافات معدنى، 1382.
۴۲ ماگماتيسم ترشيرى در منطقه جيرنده. رشيد، ح.، قلمقاش، ج. خلاصه مقالات بيستمين گردهمايى علوم زمين، سازما ن زمين شناسى و اکتشافات معدنى، 1380.