ردیف

عنوان مقاله

نویسنده

تاریخ ومحل ارائه

۱ بررسی سنگ‌شناسی واحدهای آتشفشانی منطقه ابرکوه ( غرب استان یزد ) بهمنی، قلمقاش ، خبازنیا، قهرایی‌پور 1381، بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور
۲ تعیین جایگاه تکتونوماگمایی ولکانیک های ائوسن جنوب قم. فنودی ، م،پورمعافی، م ،باباخانی،ع ر، سی و یکمین کنگره بین المللی زمین شناسی – برزیل، 2000.
۳ مطالعه ولکانیسم ائوسن در منطقه جنوب قم (محدوده ورقه یکصد هزارم کهک) فنودی ، م، دانشگاه شهید بهشتی
۴ بررسی پترولوژیکی سنگ‌های‌ماگمایی ترشیری منطقه معبد (شمال باختر ترود، ایران مرکزی). فودازی، م هجدهمین گرد همایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، 1378
۵ مکانیسم تشکیل آلتراسیون لیستونیتی در مجموعه ملانژ‌های افیولیتی. قهرایی پور، م. اولین همایش انجمن زمین شناسی دانشگاه‌های آزاد اسلامی- واحد آشتیان، (1383).
۶ پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای سلطان آباد سبزوار. جعفری، ع.، امینی، ص.، قهرائی‌پور، م. چکیده مقالات بیست و دومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، (1382).
۷ مراحل تکامل پاراژنز کانی شناسی در رودنژیت‌های شمال نایین. قهرائی‌پور، م.، نقره‌ئیان، م.، رضوی، م ح. مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بلور شناسی و کانی شناسی ایران، یزد، (1382).
۸

بررسی سنگ شناسی واحدهای آتشفشانی منطقه ابرکوه (غرب استان یزد).

بهمنی، ع.، قلمقاش، ج.، خبازنیا، ا. قهرائی پور، م.، چکیده مقالات بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، (1381).
۹

 پترولوژی فرآیندهای رودنژیتی شدن در افیولیت ملانژ شمال نائین.

قهرائی پور، م.، رضوی، م ح.، نقره ییان، م. مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر ایران، (1381).
۱۰ فرآیندهای لیستونیتی شدن در افیولیت ملانژ شمال نائین. قهرائی پور، م.، رضوی، م ح. خلاصه مقالات بیستمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی ایران، (1380).
۱۱ مروری بر سنگ شناسی و ژئوشیمیایی سنگ های آذرین شمال غرب ساوه. حلمی،  فریده فصل نامه علوم زمین شماره 4   ص 46 -  58، (1371)
۱۲   چینه شناسی و دیرینه زیستی برش کرونک. حلمی،  فریده فصل نامه علوم زمین.  شماره 8  . ص. 34-44‌، (1372)
۱۳ سنگ های پتاسیک و اولترا پتاسیک و موقعیت این سنگ ها در ایران. حلمی،  فریده فصل نامه علوم زمین شماره 13  ص .48-64، (1373)
۱۴ کلیاتی از متابازیت های خیلی ضعیف و انواع آن در منطقه ساوه. حلمی،  فریده فصل نامه علوم زمین،   شماره17و 18   صفحه 34-46، (1374)
۱۵ بررسی سنگهای آذرین محدوده رشت ـ لاهیجان. خبازنیا، ا.ر. اولین همایش انجمن زمین شناسی ، دانشگاه آزاد آشتیان، 1383
۱۶ بررسی سنگ شناسی واحد های  آتشفشانی ابرکوه (غرب استان یزد). بهمنی،ع.، قلمقاش، ج.، خبازنیا، ار.، قهرایی‌پور، م. بیست ویکمین گردهمائی علوم زمین ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1381
۱۷  پلوتونیسم ترشیری منطقه اردستان( ایران مرکزی) محمد هاشم امامی، مرتضی خلعتبری جعفری، منصور وثوقی عابدینی فصل نامة علوم زمین. تابستان 1371 ، سال اول-شمارة 4.
۱۸ بررسی شواهد اختلاط ماگمائی در سنگهای ترشیری منطقة نوبران-نطنز (ایران مرکزی). امامی، محمد هاشم، خلعتبری جعفری، مرتضی اولین همایش سالانة انجمن زمین شناسی  ایران، 4-6 شهریور 1376، تهران.
۱۹

شواهد آلودگی (Contamination)، آمیختگی (Magma Mingling) و اختلاط ماگمائی Magma Mixing))در سنگهای آتشفشانی آئوسن-آلیگوسن شمال غرب ساوه (زون ارومیه-دختر).

کتایون مبشر،. دکتر سید محمد پورمعافی ،. مرتضی خلعتبری دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران. 27-29 مرداد 1377. مشهد مقدس
۲۰ مطالعه هاله دگرگونی مجاورتی اندریان، شمال غرب ایران. خضری، م. پنجمین همایش  انجمن زمین شناسی ایران. دانشگاه تهران، 1380.
۲۱ مدل سازی فرایندهای پترولوژیکی و جایگیری کمپلکس نفوذی اندریان، شمال غرب ایران. خضری، م. بیستمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور،1380.
۲۲ بررسی پترولوژیکی سنگهای دگرگونی مجاورتی توده گرانیتوئیدی شاهکوه (جنوب بیرجند). مدحج،ل.،ولی زاده،م.و.، اسماعیلی،د. پنجمین همایش  انجمن زمین شناسی ایران. دانشگاه تهران، 1380.
۲۳ نگرشی بر سنگ های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه(شرق ایران). اسماعیلی،د.،ولی زاده،م.و.،مدحج،ل. مجله علوم دانشگاه تهران،جلد29 شماره1،ص53-70 ،1382.
۲۴ مقایسه ترکیب شیمیایی آمفیبولهای سنگهای دکرریخت و متاسوماتیزه در مجموعه های دگرگونه بازیک شمال ارومیه محمدیها، ک. ، سبزه ئی ، م اولین همایش انجمن زمین شناسی،دانشگاه آزاد واحد آشتیان، (1383).
۲۵ بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی آمفیبولها در حین دگرریختی دگرگونه‌های  شمال غرب ارومیه. محمدیها ،ک. ، سبزه ئی ، م. یازدهمین‌همایش‌بلورشناسی و کانی‌شناسی، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد، (1382).
۲۶  پتروگرافی گابروهای میلونیتی شمال شرق سرو. محمدیها ،ک. ، سبزه ئی ، م. ، امامی ،م.ه. بیستمین گردهمایی علوم زمین ـ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، (1380).
۲۷  بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی آمفیبولها در حین دگرریختی دگرگونه های شمال شرق سرو. محمدیها ،ک. ، سبزه ئی ، م. ، امامی ،م.ه. بیستمین گردهمایی علوم زمین ـ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، (1380).
۲۸

ماگماتیسم‌ پروتروزوئیک‌ و پالئوزوئیک ناحیه بافق و ارتباط آن با کانی زایی آهن

 امینی بهروز، پشتکوهی منیره ، رشید حمیده بیست و دومین گردهمایی علوم زمین، 1382
۲۹ پترولوژی و پدیده های تکتونوماگمایی سنگهای دگرگونی شمال خاوری ماکو ( منطقه موولیک ) پشتکوهی منیره، سامانی، ب. نوزدهمین گردهمائی علوم زمین، 1379
۳۰ پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای ولکانیکی منطقه صفی آباد ( شمال خاوری ایران ) پشتکوهی منیره.، رادفر، ج. ارائه شده در هجدهمین گردهمائی علوم زمین، 1378
۳۱ ویژگی های تکتونوماگمایی آذربایجان و منطقه بندی زمین شناختی آن سامانی ب.، پشتکوهی منیره.، ا...مددی ش اولین کنفرانس بررسی سایزموتکتونیکی, زلزله شناسی و زمین شناسی مهندسی جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان،  دانشگاه تبریز
۳۲ موقعیت زمین شناسی و چگونگی تشکیل (ژنز) کانسارها و آثار معدنی تالک در محدوده نقشه زمین شناسی شازند بامقیاس  1:100000 ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور. سهندی، م.ر.، رادفر، ج.، محجل، م. و حسینی دوست، ج. ۱۳۶۶
۳۳ گرافیت و چگونگی تشکیل (ژنز) در محدوده نقشه زمین شناسی شازند با مقیاس 1:100000، سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور سهندی، م.ر.، رادفر، ج.، محجل، م. و حسینی دوست، ج.، ۱۳۶۳
۳۴ سنگهای سیلیسی موجود در محدوده نقشه زمین شناسی شازند با مقیاس  1:100000. سهندی، م.ر.، رادفر، ج.، محجل، م. و حسینی دوست، ج. سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور ،1363.
۳۵ اکتشافات مقدماتی جیوه در ناحیه کپه داغ. آزرم، ف.، علوی نایینی، م. و  رادفر، ج سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور، 1363.
۳۶ بررسی سنگ شناسی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی منطقه داورزن. کهنسال، ر.، ذوالفقاری، ص. و رادفر، ج. خلاصه مقالات  بیست و دومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور، 1382.
۳۷ مکانیسم تشکیل جریانهای آتشفشانی-رسوبی ائوسن میانی منطقه وفس. کهنسال، ر.، ذوالفقاری، ص. و رادفر، ج. خلاصه مقالات  بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور،  1381.
۳۸ بررسی سنگ شناسی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی منطقه فرمهین اراک.

ذوالفقاری،ص.،کهنسال، ر.، و رادفر، ج.

خلاصه مقالات  بیستمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور، 1380.
۳۹ سن سنجی مجموعه نفوذی اشنویه به روش پتاسیم- آرگون. قلمقاش،ج.، وثوقی عابدینی،م.، امامی م.ه.، پورمعافی،م.، بلون،ه.، رشید،ح. فصل نامه علوم زمین، سازما ن زمین شناسی و اکتشافات معدنی، 1382.
۴۰ ولکانیسم ترشیری در منطقه عباس‌آباد (غرب سبزوار-ایران مرکزی). امامی، م.ه. و رشید، ح. خلاصه مقالات هیجدهمین گردهمایی علوم زمین، سازما ن زمین شناسی و اکتشافات معدنی، 1378.
۴۱ معرفی نرم‌افزار(Map Data)MD امینی، ب. و رشید، ح. خلاصه مقالات بیست و دومین گردهمایی علوم زمین، سازما ن زمین شناسی و اکتشافات معدنی، 1382.
۴۲ ماگماتیسم ترشیری در منطقه جیرنده. رشید، ح.، قلمقاش، ج. خلاصه مقالات بیستمین گردهمایی علوم زمین، سازما ن زمین شناسی و اکتشافات معدنی، 1380.