عنوان نقشه

مقياس

تهيه کنندگان

تاريخ تهيه

افيوليت شمال نايين 1:100.000 سليمان علايى مهابادى، محمد فودازى

(در دست تهيه)

چاه  نو 1:100.000 سليمان علايى مهابادى، محمد فودازى

(در دست تهيه)

عقدا 1:100.000 سليمان علايى مهابادى، محمد فودازى

(در دست تهيه)

نايين 1:100.000 سليمان علايى مهابادى، محمد فودازى

آماده براى چاپ

رزن 1:100.000 سليمان علايى مهابادى، محمد فودازى

۱۳۸۲

تاکستان 1:100.000 سليمان علايى مهابادى،محمد‌ فنودى

۱۳۸۱

سلفچگان - خورهه 1:100.000 سليمان علايى مهابادى، رضا کهنسال

۱۳۷۹

نوبران 1:100.000 سليمان علايى مهابادى-مرتضى خلعت برى

۱۳۷۷

نطنز 1:100.000 سليمان علايى مهابادى-مرتضى خلعت برى

۱۳۷۶

کاشان 1:100.000 جواد رادفر، سليمان علايى مهابادى

۱۳۸۲

سيه رود 1:100.000 محمود مهر پرتو، سليمان علايى مهابادى

۱۳۷۶

بيرک ۲ 1:100.000 خبازنيا ، ا بهمنى ، ع

در دست چاپ

ابرکوه 1:100.000 خبازنيا ، ا بهمنى ، ع

در دست چاپ

لواسان بزرگ

1:25000

خبازنيا ، ا بهمنى ، ع - خضرى، م

در دست تهيه

ساوه 1:100.000 قلمقاش، ج.، فنودى، م. و مهرپرتو، م.،

۱۳۷۸

کهک 1:100.000 قلمقاش، ج.، بحرودى، ع.،فنودى،م،. باباخانى، ع.ر.، امامى، م.ه.،

۱۳۷۷

تاکستان 1:100.000 علايى‌مهابابادى،س،.فنودى ، م

۱۳۸۱

حلب 1:100.000 شهيدى ، ع ر،.بهار فيروزى،خ،. فنودى،م،.

۱۳۷۹

شهراب 1:100.000 بحرودى، ع.، فنودى،م،

-

صفى‌آباد 1:100.000 رادفر، ج.

-

تکاب 1:100.000 فنودى،م،.حريرى  ،ع،.

۱۳۷۷

ياسوکند(قجور) 1:100.000 فنودى،م،.سياره،ع،.

۱۳۷۹

بانه 1:100.000 فنودى،م، صادقى، ا ،. سياره،ع،.

۱۳۸۱

بيجار 1:100.000 فنودى،م، صادقى، ا ،. سياره،ع،.

۱۳۷۹

پنج کوه جنوب دامغان

1:20000

فودازى، م.، اشراقى، ص.، اقليمى، ب.

۱۳۷۸

زرين آباد (گرماب) 1:100.000 رادفر، ج.، محمديها،ک.، قهرايى‌پور، م.

در دست چاپ

کفه طاقستان 1:100.000 قلمقاش،ج.، محمديها،ک.، قهرايى‌پور، م.  

در دست چاپ

سارى 1:100.000 خبازنيا، ا.ر.، صادقى، ا. و سعيدى، ع.،

۱۳۸۰

آلوت 1:100.000 عمرانى ، ج .، خبازنيا

۱۳۸۱

سبزوار 1:100.000 مجيدى ، ج .، خبازنيا، ا.ر،

۱۳۸۰

عباس آباد 1:100.000 خلعتبرى ، م، خبازنيا، ا.ر،

۱۳۷۷

رشت 1:100.000 خبازنيا، ا.ر.، صادقى، ا. و سعيدى، ع.،

۱۳۸۳

دماوند 1:100.000 مرتضى خلعت برى ( بصورت زمين شناس همراه)

-

خوى 1:100.000 رادفر، ج. - امينى، ب.- بحرودى،ع - خلعت برى، م

۱۳۷۳

ديزج 1:100.000 رادفر، ج. - امينى، ب.-  خلعت برى، م -بحرودى،ع

۱۳۷۴

رباط خوشاب 1:100.000 مرتضى خلعت برى( بصورت زمين شناس مسئول)

-

رضى 1:100.000 مرتضى خلعت برى( بصورت ناظر علمى)

در مرحله بررسى توسط کميته علمى

کوه خواجه 1:100.000 مرتضى خلعت برى( بصورت ناظر علمى)

در دست تهيه

زنوغان 1:100.000 مرتضى خلعت برى( بصورت ناظر علمى)

در دست تهيه

ديوان دره 1:100.000 قلمقاش، ج.، خضرى، م

دردست چاپ

وفس 1:100.000 رادفر ،ج.،کهنسال ،ر.، مدحج، ل.

۱۳۸۲

 اراک 1:100.000 رادفر ،ج.،کهنسال ،ر.، مدحج، ل.،ذوالفقارى،ص.

دردست چاپ

خنداب 1:100.000 ر. کهنسال و ل. مدحج ص. ذوالفقارى

در دست تهيه

گنگجين ( سرو ) 1:100.000 سبزه ئى ، م. ، محمديها ، ک.

۱۳۸۳

کفه تاقستان 1:100.000 قلمقاش ، ج. ، محمديها ، ک. ، قهرايى پور ، م.

۱۳۸۲

گرماب 1:100.000 رادفر ، ج. ، محمديها ، ک. ، قهرايى پور ، م.

۱۳۸۲

 فرومد 1:100.000 عباس بحرودى و جعفر عمرانى

۱۳۷۶

نقشه سنگهاى ماگمايى ايران 1:1000.000 محمد هاشم امامى، مجيد مير محمد صادقى و جعفر عمرانى

1993

نقشه پراکندگى کانسارهاى ايران 1:1000.000 محمد لطفى، مجيد مير محمد صادقى و جعفر عمرانى

1993

سرچاه 1:100.000 جعفر عمرانى و حميد نظرى

زير چاپ

داورزن 1:100.000 رادفر، ج. و کهنسال، ر.

۱۳۸۱

 کوهپايه 1:100.000 رادفر، ج. و کهنسال،ر.

۱۳۸۱

 فرمهين 1:100.000 رادفر، ج. و کهنسال،ر.

۱۳۸۰

قزوين 1:100.000  رادفر، ج.

۱۳۷۷

ورزقان 1:100.000 مهر پرتو.م. رادفر.ج

۱۳۷۱

شازند 1:100.000 سهندى، م.ر.، رادفر، ج. و محجل، م. در دست تهيه
تکميل‌ نقشه‌هاى‌زمين‌شناسى تکنار 1 و 3 و تهيه نقشه زمين شناسى تکنار 4 1:100.000 باباخانى، ع.ر، مهرپرتو، م.، رادفر، ج. و مجيدى، ج.

 شرکت توسعه علوم زمين، 1378

جيرنده 1:100.000 قلمقاش، ج.،رشيد،ح. مهرپرتو،م.

۱۳۸۱

گرمسار 1:100.000 امينى، ب.، رشيد، ح.،رضاييان،م.

۱۳۸۲

بافق 1:100.000 امينى، ب.، رشيد، ح و پشت‌کوهى، م.

۱۳۸۱