عنوان نقشه

مقیاس

تهیه کنندگان

تاریخ تهیه

افیولیت شمال نایین 1:100.000 سلیمان علایی مهابادی، محمد فودازی

(در دست تهیه)

چاه  نو 1:100.000 سلیمان علایی مهابادی، محمد فودازی

(در دست تهیه)

عقدا 1:100.000 سلیمان علایی مهابادی، محمد فودازی

(در دست تهیه)

نایین 1:100.000 سلیمان علایی مهابادی، محمد فودازی

آماده برای چاپ

رزن 1:100.000 سلیمان علایی مهابادی، محمد فودازی

۱۳۸۲

تاکستان 1:100.000 سلیمان علایی مهابادی،محمد‌ فنودی

۱۳۸۱

سلفچگان - خورهه 1:100.000 سلیمان علایی مهابادی، رضا کهنسال

۱۳۷۹

نوبران 1:100.000 سلیمان علایی مهابادی-مرتضی خلعت بری

۱۳۷۷

نطنز 1:100.000 سلیمان علایی مهابادی-مرتضی خلعت بری

۱۳۷۶

کاشان 1:100.000 جواد رادفر، سلیمان علایی مهابادی

۱۳۸۲

سیه رود 1:100.000 محمود مهر پرتو، سلیمان علایی مهابادی

۱۳۷۶

بیرک ۲ 1:100.000 خبازنیا ، ا بهمنی ، ع

در دست چاپ

ابرکوه 1:100.000 خبازنیا ، ا بهمنی ، ع

در دست چاپ

لواسان بزرگ

1:25000

خبازنیا ، ا بهمنی ، ع - خضری، م

در دست تهیه

ساوه 1:100.000 قلمقاش، ج.، فنودی، م. و مهرپرتو، م.،

۱۳۷۸

کهک 1:100.000 قلمقاش، ج.، بحرودی، ع.،فنودی،م،. باباخانی، ع.ر.، امامی، م.ه.،

۱۳۷۷

تاکستان 1:100.000 علایی‌مهابابادی،س،.فنودی ، م

۱۳۸۱

حلب 1:100.000 شهیدی ، ع ر،.بهار فیروزی،خ،. فنودی،م،.

۱۳۷۹

شهراب 1:100.000 بحرودی، ع.، فنودی،م،

-

صفی‌آباد 1:100.000 رادفر، ج.

-

تکاب 1:100.000 فنودی،م،.حریری  ،ع،.

۱۳۷۷

یاسوکند(قجور) 1:100.000 فنودی،م،.سیاره،ع،.

۱۳۷۹

بانه 1:100.000 فنودی،م، صادقی، ا ،. سیاره،ع،.

۱۳۸۱

بیجار 1:100.000 فنودی،م، صادقی، ا ،. سیاره،ع،.

۱۳۷۹

پنج کوه جنوب دامغان

1:20000

فودازی، م.، اشراقی، ص.، اقلیمی، ب.

۱۳۷۸

زرین آباد (گرماب) 1:100.000 رادفر، ج.، محمدیها،ک.، قهرایی‌پور، م.

در دست چاپ

کفه طاقستان 1:100.000 قلمقاش،ج.، محمدیها،ک.، قهرایی‌پور، م.  

در دست چاپ

ساری 1:100.000 خبازنیا، ا.ر.، صادقی، ا. و سعیدی، ع.،

۱۳۸۰

آلوت 1:100.000 عمرانی ، ج .، خبازنیا

۱۳۸۱

سبزوار 1:100.000 مجیدی ، ج .، خبازنیا، ا.ر،

۱۳۸۰

عباس آباد 1:100.000 خلعتبری ، م، خبازنیا، ا.ر،

۱۳۷۷

رشت 1:100.000 خبازنیا، ا.ر.، صادقی، ا. و سعیدی، ع.،

۱۳۸۳

دماوند 1:100.000 مرتضی خلعت بری ( بصورت زمین شناس همراه)

-

خوی 1:100.000 رادفر، ج. - امینی، ب.- بحرودی،ع - خلعت بری، م

۱۳۷۳

دیزج 1:100.000 رادفر، ج. - امینی، ب.-  خلعت بری، م -بحرودی،ع

۱۳۷۴

رباط خوشاب 1:100.000 مرتضی خلعت بری( بصورت زمین شناس مسئول)

-

رضی 1:100.000 مرتضی خلعت بری( بصورت ناظر علمی)

در مرحله بررسی توسط کمیته علمی

کوه خواجه 1:100.000 مرتضی خلعت بری( بصورت ناظر علمی)

در دست تهیه

زنوغان 1:100.000 مرتضی خلعت بری( بصورت ناظر علمی)

در دست تهیه

دیوان دره 1:100.000 قلمقاش، ج.، خضری، م

دردست چاپ

وفس 1:100.000 رادفر ،ج.،کهنسال ،ر.، مدحج، ل.

۱۳۸۲

 اراک 1:100.000 رادفر ،ج.،کهنسال ،ر.، مدحج، ل.،ذوالفقاری،ص.

دردست چاپ

خنداب 1:100.000 ر. کهنسال و ل. مدحج ص. ذوالفقاری

در دست تهیه

گنگجین ( سرو ) 1:100.000 سبزه ئی ، م. ، محمدیها ، ک.

۱۳۸۳

کفه تاقستان 1:100.000 قلمقاش ، ج. ، محمدیها ، ک. ، قهرایی پور ، م.

۱۳۸۲

گرماب 1:100.000 رادفر ، ج. ، محمدیها ، ک. ، قهرایی پور ، م.

۱۳۸۲

 فرومد 1:100.000 عباس بحرودی و جعفر عمرانی

۱۳۷۶

نقشه سنگهای ماگمایی ایران 1:1000.000 محمد هاشم امامی، مجید میر محمد صادقی و جعفر عمرانی

1993

نقشه پراکندگی کانسارهای ایران 1:1000.000 محمد لطفی، مجید میر محمد صادقی و جعفر عمرانی

1993

سرچاه 1:100.000 جعفر عمرانی و حمید نظری

زیر چاپ

داورزن 1:100.000 رادفر، ج. و کهنسال، ر.

۱۳۸۱

 کوهپایه 1:100.000 رادفر، ج. و کهنسال،ر.

۱۳۸۱

 فرمهین 1:100.000 رادفر، ج. و کهنسال،ر.

۱۳۸۰

قزوین 1:100.000  رادفر، ج.

۱۳۷۷

ورزقان 1:100.000 مهر پرتو.م. رادفر.ج

۱۳۷۱

شازند 1:100.000 سهندی، م.ر.، رادفر، ج. و محجل، م. در دست تهیه
تکمیل‌ نقشه‌های‌زمین‌شناسی تکنار 1 و 3 و تهیه نقشه زمین شناسی تکنار 4 1:100.000 باباخانی، ع.ر، مهرپرتو، م.، رادفر، ج. و مجیدی، ج.

 شرکت توسعه علوم زمین، 1378

جیرنده 1:100.000 قلمقاش، ج.،رشید،ح. مهرپرتو،م.

۱۳۸۱

گرمسار 1:100.000 امینی، ب.، رشید، ح.،رضاییان،م.

۱۳۸۲

بافق 1:100.000 امینی، ب.، رشید، ح و پشت‌کوهی، م.

۱۳۸۱