نام و نام خانوادگی: کوروش محمدیها

مدرک تحصیلی: دکتری

سمت:رییس گروه سنگ شناسی

Gmail.com@k.mohammadiha

نام و نام خانوادگی: رضا کهنسال

مدرک تحصیلی: دکتری

سمت:کارشناس مسئول سنگهای آذرین درونی

kohansal.reza@gmail.com

نام و نام خانوادگی: محمد فودازی

مدرک تحصیلی: دکتری

سمت:کارشناس

foudazim@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: حمیده رشید

 مدرک تحصیلیدکتری

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه پالئومغناطیس

Rashid_soheila@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: علی اکبر جعفری

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

سمت:  کارشناس

aakharj@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: سارا هوشمند معنوی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سمت: کارشناس

sarahoushmand88@ gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: مهرداد قهرایی پور

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

سمت: کارشناس

Me_ghp@yahoo.com

 

                             

نام و نام خانوادگی:نسیم عسکری
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
سمت
:  کارشناس

Askari.nasim@gmail.com

نام و نام خانوادگی: شکوفه رشیدی کامکار

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس

Shookoofe91@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: زیبا خدائیان چگنی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
سمت: 
 کارشناس

z.khodaian@gmail.com

نام و نام خانوادگی:  عاتکه اصلانی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
سمت:  کارشناس

Ati84s@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا محمدزاده موسی کلایه
مدرک تحصیلی : دیپلم

سمت:  تکنسین

 

نام و نام خانوادگی: سعید محمودی
مدرک تحصیلی: دیپلم

سمت:  تکنسین