نام و نام خانوادگی: کوروش محمدیها
مدرک تحصیلی: دکتری
سمت:رییس گروه سنگ شناسی

mohammadiha@gsi.org.ir

 

نام و نام خانوادگی: مهوش داوری

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

سمت: رئیس گروه سنگ نگاری

Mahvash_davari@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: منیره پشتکوهی

مدرک تحصیلی: دکتری

سمت:  کارشناس مسئول سنگ های دگرگونی

M_poshtkoohi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: فریده حلمی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

سمت:  کارشناس مسئول

نام و نام خانوادگی: رضا کهنسال

مدرک تحصیلی: دکتری

سمت:کارشناس مسئول آذرین درونی

نام و نام خانوادگی: صدیقه ذوالفقاری
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سمت:  کارشناس مسئول سنگ های افیولیتی

zolfaghari_s@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: حمیده رشید

مدرک تحصیلی: دکتری

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه پالومغناطیس

Rashid_soheila@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: محمد فودازی

مدرک تحصیلی: دکتری

سمت:کارشناس

foudaim@yahoo.com

 
نام و نام خانوادگی: مهرداد قهرایی پور

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

 سمت: کارشناس

Me_ghp@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: علی اکبر جعفری

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

سمت:  کارشناس

aakhars@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: شیما شمالی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

سمت:  کارشناس

Sh.shomsli.55@gmail.com

نام و نام خانوادگی: پریسا غلامی زاده
مدرک تحصیلی: دکتری
سمت:  کارشناس

prsgholami@gmail.com

 

 

 
نام و نام خانوادگی: عاتکه اصلانی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سمت:  کارشناس