معرفى:                          تحقيق در زمينه‌هاى پترولوژى سنگهاى آذرين و دگرگونى، بررسى امکان فوران دوباره آتشفشانهاى نيمه فعال کشور، مطالعه الگوى جايگيرى گرانيتها با استفاده از روش AMS، مطالعات ديرينه‌مغناطيس زمين، مطالعه سن‌سنجى راديومترى و بررسى زايشى مواد معدنى از ديگر زمينه‌هاى فعاليت گروه سنگ‌شناسى هستند. همچنين گروه سنگ‌شناسى با برخى از موسسات بين‌المللى همچون دانشگاههاى برتانى غربى، پل سابتيه و مون‌پليه فرانسه، دانشگاه کمبريج انگستان و دانشگاه MIT آمريکا و دانشگاههاى داخلى همکارى علمى-تحقيقاتى دارد. هم اکنون در گروه سنگ شناسى 30 نفر در پست کارشناسى فعاليت دارند که 2 نفر داراى مدرک دکترى، 3 نفر دانشجوى دوره دکترى، 16 نفر با مدرک کارشناسى ارشد، 1 نفر دانشجوى دوره کارشناسى ارشد و 3 نفر با مدرک کارشناسى اشتغال دارند. 2 نفر کارورز و 3 نفر کاردان نيز همکاران ديگر گروه به شمار مى‌آيند.

گروه سنگ شناسى يکى از گروه هاى چهارگانه امور زمين شناسى منطقه اى است. تاسيس گروه سنگ‌شناسى يا پترولوژى به سالهاى آغازى سازمان باز مى‌گردد. دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده، دکتر نورالدين علوى تهرانى، دکتر هاشم اطمينان، دکتر سيد مهدى عميدى، موسسان گروه بوده‌اند که با تلاش آنها و تحقيقات دکتر منصور وثوقى عابدينى، دکتر محمد هاشم امامى ، دکتر فاطمه پورحسينى، دکتر مسيب سبزه‌ايى، دکتر محمود مهرپرتو، مهندس عليرضا باباخانى و مهندس فريبا عزتيان گروه سنگ‌شناسى سازمان با تکيه گاهى استوار و بلند بنيان‌گذارى شده است.
در سالهاى اخير تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى در مناطق متبلور (آذرين و دگرگونى) کشور فعاليت‌ اصلى گروه سنگ‌شناسى بوده است که حاصل آن 15 برگ نقشه زمين شناسى با مقياس يکدويست وپنجاه هزارم و70 برگ نقشه زمين‌شناسى با مقياس يکصدهزارم است. سنگ‌نگارى(petrography) ديگر فعاليت‌ مهم اين گروه به شمار مى‌آيد. اين کار ارزشمند توسط کارشناسان خانم گروه سنگ‌شناسى انجام مى‌شود و تقريباً تمام اطلاعات سنگ‌نگارى نقشه‌هاى زمين‌شناسى چاپ شده سازمان به وسيله آنها تهيه شده است.