نام نویسنده : فرهاد انصارى، ايمان انتظام سلطانى ، محمدجواد بلورچى
تاریخ نشر : دى 1383
عنوان : گزارش زمين لغزش روستاى بالازرين آباد (استان مازندران)
شرح مختصر :
روستاى بالا زرين آباد در جنوب شهر سارى و در منطقه اى تپه ماهورى واقع شده است. اين ريخت تپه ماهورى حاصل تشکيل نهشته هاى لسى با ضخامت هاى متغير بر روى رخنمون هاى سنگى سازند آپشرون مى باشد.
شرح کامل:
 
گزارش زمين لغزش روستاى بالازرين آباد
(استان مازندران)
 
 
 
چکيده
  روستاى بالا زرين آباد در جنوب شهر سارى و در منطقه اى تپه ماهورى واقع شده است. اين ريخت تپه ماهورى حاصل تشکيل نهشته هاى لسى با ضخامت هاى متغير بر روى رخنمون هاى سنگى سازند آپشرون مى باشد. در هفتم دى ماه سال 1383، به دنبال دو روز بارندگى شديد و در اثر رويداد پديده زمين لغزه، ترک هايى در زمين هاى روستا ايجاد شده و تعداد زيادى از ساختمان دچار آسيب شده اند. گسترش ترک ها به تخريب کامل برخى از ساختمان ها منجر شده و در نتيجه شرايط بسيار دشوار و خطرناکى براى ساکنين پديد آمده است. بررسى ها نشان مى دهد که روستا و بخشى از زمين هاى پيرامون آن، در توده لغزشى ناشى از يک زمين لغزه کهن جاى دارند و چنين شرايطى را مى توان به عنوان عاملى بسيار مهم براى رويداد زمين لغزه در نظر گرفت. افراز اين زمين لغزه و توده لغزشى ناشى از آن را مى توان در زمين هاى بالا دست روستا مشاهده و بررسى نمود. اين توده به سبب خرد شدگى و وجود سطوح برشى فراوان، از مقاومت کمى برخوردار بوده و در آستانه ناپايدارى و حرکت قرار داشته است. بارش شديد، استعداد زياد  لس ها براى ناپايدارى در شرايط پرآب، بر هم خوردن طبيعى يا مصنوعى زهکش هاى زمين و تزريق آب به درون آن توسط چاه هاى فاضلاب، نابودى پوشش گياهى، رويداد زمين لرزه در ماه هاى اخير و توسعه روستا را مى توان به عنوان عوامل ديگر اين ناپايدارى در نظر گرفت. لغزش هاى صورت گرفته پيشرونده بوده و بويژه با توجه به ادامه بارش ها و توسعه گسيختگى ها احتمال ادامه حرکت وجود دارد. براى شناخت ويژگى هاى توده لغزيده و ارائه هر گونه طرح پايدار سازى نياز به تهيه نقشه توپوگرافى دقيق و انجام عمليات ژئوفيزيکى و ژئوتکنيکى وجود دارد، اما تا آن هنگام زهکشى آب هاى سطحى و آزاد نمودن حوضچه هاى بسته، به عنوان روشى ساده مى تواند تا حدودى در پيشگيرى از توسعه ناپايدارى ها موثر باشد.
 
 
 
فهرست
 
- مقدمه
- موقعيت جغرافيايى و شرايط آب و هوايى
- زمين شناسى و زمين ساخت
- زمين شناسى مهندسى لس ها
- شرح رويداد
- ويژگى هاى زمين لغزه هاى روستاى بالا زرين آباد
- بخش جنوبى
- بخش خاورى
- بخش شمالى
- عوامل موثر در رويداد زمين لغزه هاى روستا
- نتيجه گيرى
  - پيشنهادها
 
 
 
مقدمه:
          در پى اعلام و انتشار اخبارى در رسانه هاى عمومى مبنى بر رويداد زمين لغزه در روستاى بالا زرين آباد از توابع شهرستان سارى، تيمى از گروه زمين شناسى مهندسى سازمان زمين شناسى کشور اين پديده را مورد بررسى قرار داد. گزارش حاضر در بردارنده نتايج حاصل از اين بررسى است. در اينجا لازم است از همراهى و همکارى ستاد حوادث غير مترقبه استان مازندران، سازمان صنايع و معادن استان، بنياد مسکن و اعضاى محترم شوراى روستا سپاسگزارى گردد.
 
موقعيت جغرافيايى و شرايط آب و هوايى:
          روستاى بالا زرين آباد در استان مازندران و در فاصله تقريبى 14 کيلومترى جنوب خاورى شهرستان سارى و در مختصات جغرافيايى 51/36 عرض شمالى و 20/53 طول خاورى واقع شده است (نقشه زمين شناسى مهندسى).
          ارتفاع اين روستا بين 200 تا 300 متر از سطح دريا بوده و در شمالى تر ين بخش رشته کوه هاى البرز قرار گرفته است. ريخت شناسى اين منطقه تپه ماهورى است( نگاره 1 و شکل هاى 6 و 7 ). مهم تر ين رودخانه موجود، رودخانه زرين آباد مى باشد که با روند عمومى جنوب خاورى- شمال باخترى در منطقه جارى است و به رودخانه تجن مى ريزد. اين منطقه به علت آنکه در اقليم خزرى واقع شده داراى بارندگى و رطوبت زيادى است. ميزان بارش ساليانه بطور متوسط در حدود 760 ميليمتر گزارش شده است. بيشترين درجه حرارت در تابستان 38 درجه و کمترين آن 2 درجه زير صفر مى باشد.3 آبراهه اصلى در روستا جارى هستند که نقش مهمى در شکل گيرى ريخت روستا داشته اند. شيب عمومى زمين هاى روستا  بسوى باختر- جنوب باخترى و به طرف رودخانه زرين آباد مى باشد.
 
دیگر صفحات شرح کامل » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12