نوع نقشه : نام استان : نوع دسته بندى :


شماره عنوان فایل دانلودى طول جغرافیایى عرض جغرافیایى
 1
 شکران
   از  50.3°  تا  51°   از  36°  تا  36.5°
 2
 هشتگرد - کرج
   از  50.3°  تا  51°   از  35.5°  تا  36°
 3
 تهران
   از  51°  تا  51.3°   از  35.5°  تا  36°
 4
  رباط‌کريم
   از  51°  تا  51.3°   از  35°  تا  35.5°
 5
 رودهن - شرق تهران
   از  51.3°  تا  52°   از  35.5°  تا  36°
 6
  ورامين
   از  51.3°  تا  52°   از  35°  تا  35.5°
 7
  مرآنجاب
   از  51.3°  تا  52°   از  34°  تا  34.5°
 8
 دماوند
   از  52°  تا  52.3°   از  35.5°  تا  36°
 9
  فيروزکوه
   از  52.3°  تا  53°   از  35.5°  تا  36°
 10
 تهران
   از  51°  تا  52.5°   از  35°  تا  36°
 11
 فيروزکوه
   از  52.3°  تا  53°   از  35.5°  تا  36°
 12
 دماوند
   از  52°  تا  52.3°   از  35.5°  تا  36°
 13
 مرآنجاب=ورامين
   از  51.3°  تا  52°   از  34°  تا  34.5°
 14
 ورامين
   از  51.3°  تا  52°   از  35°  تا  35.5°
 15
 رودهن - شرق تهران
   از  51.3°  تا  52°   از  35.5°  تا  36°
1 2