نویسنده : نازنین بدری کللو-رضا جدیدی-علیرضا امری کاظمی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : فروردین 1396
قیمت پشت جلد : 200000 ریال
نویسنده : سعد جاسم و جرمی سی. کوف
مترجم : دکتر علی آقانباتی
تاریخ نشر : فروردین 1391
قیمت پشت جلد : 450000 ریال

کتاب : رسوب شناسی

نویسنده : ای.روزیکوا،ام . روزیکا، ای. زمان، جی.کدلک
مترجم : پریسا غلامی زاده
تاریخ نشر : فروردین 1389
قیمت پشت جلد : 200000 ریال

نویسنده : افشین کریم خانی بهادر،رضا بهبهانی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : فروردین 1396
قیمت پشت جلد : 350000 ریال

نویسنده : سعیدرضائیان لنگرودی، حسین طلبی زاده، راضیه لک
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : خرداد 1393
قیمت پشت جلد : 220000 ریال

  تازه های کتاب